Sayın Ziyaretçi,

Internet sitemize hoş geldiniz.

Lütfen sitemizi kullanmaya başlamadan önce site kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte sitemizde yer alan tüm kullanım şart ve koşullarına uyacağınızı açıkça kabul etmiş olmaktasınız. Koşul ve şartları veya ilgili mevzuat hükümlerini kabul etmiyorsanız lütfen sitemizi kullanmayınız.

İnternet sitemizde yer alan hüküm ve şartlar herhangi bildirim yapılmaksızın tek taraflı olarak tarafımızdan değiştirilebilir. Bu sebeple sitemizin kullanım koşullarını düzenli olarak kontrol etmenizi rica ederiz.

Sitemizde yer alan her türlü içerik (bilgi, istatistik, resim vb.) genel teamüller çerçevesinde doğruluğu kabul edilen kaynaklardan elde edilerek oluşturulmuştur. İçeriklerin doğruluğu, güncelliği veya yeterliliği ne Yener ve Yener Mühendislik tarafından ne de 3. kişiler tarafından güvence ve garanti altına alınmamıştır. Site içeriğimizde yer alan başka site bağlantıları ve bağlantılarda yer alan içeriklerin doğruluğu, güncelliği veya yeterliliği için de Yener ve Yener Mühendislik tarafından güvence ve garanti verilmemektedir.

Yener ve Yener Mühendislik site içeriğini, site erişimini gerekli görmesi halinde önceden bir bildirim yapmaksızın değiştirebilme/kısıtlayabilme veya kaldırma hakkına sahiptir.

Sitede yer alan herhangi bir içeriğin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü zarar, risk veya masraflara ilişkin Yener ve Yener Mühendislik’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu mevcut değildir. Öte yandan site içeriğinin izinsiz kullanımına karşı Yener ve Yener Mühendislik‘in hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

Site kullanımdan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Yener ve Yener Mühendislik’e ait bulunan www.yenerveyener.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Yener ve Yener Mühendislik ile paylaşılan veya Yener ve Yener Mühendislik’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği her türlü verinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında toplanması, işlenmesi ve muhafazasına ilişkin şart ve koşulları düzenlemektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşbu başlık altında, Yener ve Yener Mühendislik tarafından işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Veri Sahibi’nin;

 • Kimlik Bilgisini
 • İşlem Güvenliği Bilgisini
 • IP Bilgisini
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisini
 • İletişim Bilgisini
 • Kullanıcı Bilgisini
 • Olay Yönetim Bilgisini
 • Kullanıcı İşlem Bilgisini

Site’ye konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Veri Sahibi, kendi arzusu doğrultusunda Yener ve Yener Mühendislik ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

KVKK’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

VERİLERİN KULLANILMA AMACI

Yener ve Yener Mühendislik, toplanan kişisel verileri Veri Sahibi’nin Site’den iş başvurusu yapabilmesi, Site’nin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Veri Sahibi’ne gerekli yanıt ve bilgilendirilmelerin yapılması, Veri Sahibi ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel veriler Yener ve Yener Mühendislik raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Veri Sahibi’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Veri Sahibi’nin ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Yener ve Yener Mühendislik ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.

Yener ve Yener Mühendislik ayrıca, KVKK’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Veri Sahibi ile Yener ve Yener Mühendislik arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yener ve Yener Mühendislik’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİLERİN PAYLAŞIMI

Yener ve Yener Mühendislik, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Yener ve Yener Mühendislik Şirketleri yetkililerine, Topluluk Şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Yener ve Yener Mühendislik, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

ÇEREZ KULLANIMI

Yener ve Yener Mühendislik tarafından, Veri Sahibi’nin Site’deki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu teknoloji ile amaçlanan, Veri Sahibi’nin ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Veri Sahibi için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “çerez”leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Veri Sahibi dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Veri Sahibi, Yener ve Yener Mühendislik’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle iletebilecektir. Yener ve Yener Mühendislik, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Yener ve Yener Mühendislik’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Yener ve Yener Mühendislik tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Yener ve Yener Mühendislik, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Yener ve Yener Mühendislik, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER VE TAAHHÜTLER

Yener ve Yener Mühendislik, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Yener ve Yener Mühendislik, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Yener ve Yener Mühendislik uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Site’de sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yener ve Yener Mühendislik, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.